PRIVACY NOTICE

 

 

Dit document werd opgemaakt om te verduidelijken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Wij kunnen deze Privacy notice occasioneel wijzigen. Wij zullen elke wijziging die wordt aangebracht aan dit document op onze website publiceren zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe we ze kunnen gebruiken en in welke gevallen wij deze gegevens kunnen doorgeven aan derden. Daarom vragen wij u dit document regelmatig door te nemen.

 

Deze Privacy notice heeft voornamelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige klanten en in sommige gevallen van onze vroegere klanten, onze leveranciers, onze prospecten, net als hun personeelsleden en de door hen aangeduide personen, personen die belangstelling tonen voor onze activiteiten en personen met wie wij in contact komen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

 

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, delen wij u het volgende mee:

 

1) Deze Privacy notice  heeft betrekking op de verwerkingen uitgevoerd door de firma Euro Protection Guard bvba; Speiestraat 90, 8940 Wervik. 16.1132.08  BE 0454.551.797

 

2) Het e-mailadres van de Data Protection Officers van Euro Protection Guard is: dpo@europrotectionguard.com. 

 

3) De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn de volgende: 

 

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, taal, titel, functie, rijksregisternummer, enz.
  • Contactgegevens: postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, enz.
  • Financiële gegevens: bankrekeningnummer. 
  • Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen en straffen: uittreksel uit het strafregister. 
  • Andere bijzondere persoonsgegevens vereist door de wet tot regeling van de private en bijzondereveiligheid.  
  • Gegevens van een onderneming om een natuurlijke persoon te identificeren: bv. een uit één persoon bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (eenpersoons BVBA): ondernemingsnummer. 

 

4) Als u een contractuele relatie heeft met Euro Protection Guard, dan vormt deze overeenkomst de basis voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens bestaat erin om Euro Protection Guard in staat te stellen om de uitvoering van de in het contract vermelde diensten te waarborgen, net als het algemeen beheer van de klanten en leveranciers, met inbegrip van de boekhouding, het beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of de overdracht van schulden, net als de bescherming van onze rechten.

  

 

Ten slotte kan de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoord worden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In dit verband zijn wij onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die ons dwingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en door te geven aan de boekhoudkundige en fiscale administratie.  Bovendien zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot onze sector die strikt gereglementeerd is en die ons verplicht om bepaalde informatie door te geven aan onze toezichthoudende autoriteit op hun uitdrukkelijk verzoek of op ons eigen initiatief.

 

5) Euro Protection Guard bewaart uw persoonsgegevens tot er een einde komt aan uw relatie met Euro Protection Guard (bijvoorbeeld als u niet langer gebonden bent door een contract met Euro Protection Guard). Er bestaan uitzonderingen op dit principe in de volgende gevallen: a) als er een wettelijke bewaartermijn is; b) om een eventuele verjaringstermijn te respecteren; c) om onze of uw rechten te laten verdedigen en te doen gelden in geval van een betwisting of geschil.

 

6) Uw persoonsgegevens zullen toegankelijk zijn voor personen die aangeduid zijn in overeenstemming met het “need-to-know”-principe, om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken.

 

<Euro Protection Guard kan uw persoonsgegevens aan een andere onderneming doorgeven vermeld in punt 1) hierboven als dit noodzakelijk is om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen. 

Euro Protection Guard zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder voorafgaande kennisgeving, behalve indien deze overdracht vereist is als gevolg van wettelijke of contractuele verplichtingen, of gerechtelijke of politiemaatregelen.

 

Als Euro Protection Guard een beroep doet op externe onderaannemers zijn deze altijd contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst volgens de geldende regels, en om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor andere doeleinden dan die vermeld in ons gemeenschappelijk onderaannemingscontract. Als een klant bijvoorbeeld kiest voor deze service, kan Euro Protection Guard deze klant op zijn verzoek toegang geven tot een ERP-oplossing waardoor er een controle en rapportering kan worden u;itgevoerd betreffende de bewakingsactiviteiten uitgevoerd door Euro Protection Guard op vraag van de klant. Dit platform wordt ondergebracht bij een externe onderaannemer van Euro Protection Guard, aan wie de persoonsgegevens van de klant worden doorgegeven. Deze overdracht beperkt zich tot de informatie die nodig is om deze externe onderaannemer in staat te stellen de opdracht uit te kunnen voeren die wij hem contractueel hebben toevertrouwd. 

 

7) Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming, heeft iedereen volgens  bepaalde voorwaarden de volgende rechten: 1) toegang tot en rechtzetting van persoonsgegevens; 2) verwijdering van de persoonsgegevens in de door de wet vermelde gevallen; 3) in geval van betwisting betreffende de verwerking van persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van die persoonsgegevens totdat de betwisting is opgelost; 4) de overdraagbaarheid van persoonsgegevens; 5) te allen tijde en zonder motivering, verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze te allen tijde in te trekken.

 

Iedereen die gebruik wil maken van deze rechten wordt verzocht een e-mail te sturen naar het adres dpo@europrotectionguard.com. Iedere persoon beschikt ook over een recht op beroep bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit via 

contact@apd-gba.be

 

8) Euro Protection Guard voert een permanente follow-up uit van de beveiliging van de persoonsgegevens binnen de onderneming. Euro Protection Guard verbindt zich ertoe om alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om te vermijden dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens die aan Euro Protection Guard  werden toevertrouwd, en om ieder ongeoorloofd verlies van persoonsgegevens, vernietiging en openbaarmaking te vermijden. Euro Protection Guard maakt gebruik van systemen die regelmatig worden bijgewerkt, waardoor persoonsgegevens indien nodig versleuteld kunnen worden, en de firewalls stemmen overeen met de industriële normen.

 

 

 

                                                         ___________